Overeenkomst algemene voorwaarden


ALGEMEEN

Toepasselijkheid: Deze overeenkomst is opgesteld door New Futuristic Minds ("New Futuristic Minds"), gevestigd op Rome Mate Bruno
Wilhelminakade 52, 3072 AR te Rotterdam en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 53859278. Als je gebruik maakt van het platform ga je als “Gebruiker” een overeenkomst aan met New Futuristic Minds. Door gebruik te maken van het platform van New Futuristic Minds stem je in met de meest recente versie van deze algemene voorwaarden. Bij elke wijziging aan deze overeenkomst, ben je verplicht om deze te accepteren wanneer je het platform weer wilt gebruiken.

Platformdienst: New Futuristic Minds biedt via haar digitale online platform (het "Platform") een dienst aan waarmee je e-tickets voor onze evenementen (zoals workshops, concerten, feesten en festivals) kunt kopen.

Registratie: Je kunt van de Platform gebruik maken door een e-ticket online te kopen. Je dient hierbij alle persoonlijke gegevens naar waarheid in te vullen.

Privacy: New Futuristic Minds beschermt je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en (vanaf mei 2018) de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). New Futuristic Minds verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens enkel om het gebruik van de Platformdienst mogelijk te maken en in dit verband met je te communiceren. Voor meer informatie: zie de Privacy Policy op onze website.

Persoonlijk gebruik: De Platformdienst van New Futuristic Minds is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Wij ontmoedigen handelaren of commerciële partijen op commerciële wijze gebruik of misbruik te maken van het Platform. Scripts, (deels) geautomatiseerde programma's of andere methoden om voorrang te krijgen op aankopen zijn niet toegestaan en kunnen leiden tot een (permanente) blokkade van de Gebruiker.

Betaaldienst: Betaaldiensten voor gebruikers van on New Futuristic Minds worden geleverd door Multisafepay. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden of door verder te gaan als Gebruiker van New Futuristic Minds, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Multisafepay Serviceovereenkomst, deze voorwaarden mogen tussentijds gewijzigd worden. Als voorwaarde voor New Futuristic Minds om betalingsdienst Multisafepay mogelijk te maken, machtigt u New Futuristic Minds om deze informatie en transactie-informatie te delen met betrekking tot uw gebruik van de betaaldienst die door Multisafepay worden aangeboden.

Misbruik: Als voorwaarde voor het gebruik van de Platformdienst, ga je ermee akkoord geen informatie, gegevens of inhoud via het Platform aan te bieden die inbreuk maken op enige wet- of regelgeving. Bovendien ga je ermee akkoord dat je:

  1. geen onjuiste verwantschap pretendeert met een persoon of entiteit;
  2. geen niet-openbare/beveiligde gebieden van het Platform betreedt;
  3. geen virussen, wormen, junk mail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook stuurt;
  4. niet de kwetsbaarheid van het Platform of een ander gerelateerd systeem of netwerk onderzoekt, scant of test, of in strijd handelt met enige beveiliging of authenticatie*; en
  5. geen script, (deels) geautomatiseerde programma's of andere methoden gebruikt om voorrang te krijgen op aankopen.

Wanneer New Futuristic Minds het vermoeden heeft dat Gebruiker niet in overeenstemming handelt met de Patformovereenkomst dan behoudt New Futuristic Minds zichzelf het recht voor om Gebruiker direct te weren van het Platform. In dit geval behouden wij ons daarnaast het recht om uw (relevante) persoonlijke informatie te bewaren. Dit betekent dat wanneer Gebruiker de regels in Platformovereenkomst overtreedt, onze rechten om uw persoonlijke informatie vast te houden zwaarder wegen dan de rechten die Gebruikers hebben om hun persoonlijke gegevens te verwijderen. Wij doen dit om misbruik in de toekomst tegen te gaan.

* wanneer je toch zwakheden ontdekt in onze beveiliging dan kun je dat rapporteren. Als New Futuristic Minds vermoedt dat je niet voldoet aan de Platformovereenkomst, dan kan New Futuristic Minds je de toegang tot het Platform en de Platformdienst met onmiddellijke ingang (blijvend) ontzeggen.Wanneer je de overeenkomst niet nakomt, behouden wij het recht om jouw (relevante) data en informatie in onze archieven op te slaan voor toekomstige referentie. Dit betekent dat bij een overtreding van de Platformovereenkomst ons recht om jouw informatie op te slaan zwaarder weegt dan dataprotectieregels volgens welke je een verzoek tot informatieverwijdering mag indienen. We doen dit om misbruik in de toekomst te voorkomen.

Vrijgeven van informatie: New Futuristic Minds heeft te allen tijde het recht om informatie openbaar te maken (i) om zichzelf te verdedigen in rechtszaken, (ii) een gerechtelijk bevel te volgen, (iii) zich te houden aan alle wetten, voorschriften of verzoeken van de overheid, (iv) om de nationale veiligheid, defensie, de openbare veiligheid en de volksgezondheid te beschermen en (v) haar rechten te handhaven.

Klachtenregeling: Als je een klacht hebt over het Platform of de Platformdienst, dan hoort New Futuristic Minds dat graag. Stuur je klacht (zo volledig mogelijk omschreven) naar info@newfuturisticminds.com. Ook kan je op alle pagina's je klacht via de rode knop rechts in beeld doorgeven.

TICKETOVEREENKOMST

Ticketovereenkomst: Als je op het Platform een e-ticket koopt dan ontstaat er een overeenkomst tussen jou (als Gebruiker) en New Futuristic Minds. De specifieke rechtspersoon waarmee je deze Ticketovereenkomst aangaat, is afhankelijk van de plaats waar het evenement van het betreffende e-ticket gehouden wordt. New Futuristic Minds Lokaal behoudt zich het recht voor deze Ticketovereenkomst te wijzigen. Als je een (nieuw) e-ticket te koop aanbiedt of koopt, ben je verplicht in te stemmen met de meest recente versie van deze Ticketovereenkomst.

Annulering verkoop: New Futuristic Minds Lokaal heeft belang bij een goede uitvoering van de koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper. De koopovereenkomst bevat dan ook een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van New Futuristic Minds Lokaal, dat New Futuristic Minds Lokaal in staat stelt naleving van de koopovereenkomst te vorderen, de koopovereenkomst te ontbinden of de koopovereenkomst te vernietigen indien Koper niet aan de voorwaarden van de Ticketovereenkomst heeft voldaan.

Minimumverkoopprijs: De minimale ticketprijs van tickets verkocht op het Platform bedraagt €10 per ticket (of het equivalent van €10 in een andere valuta). .

Kopen van e-tickets

Wijzigingen van het evenement: Koper is verantwoordelijk zich te informeren over het evenement waarvoor een e-ticket is gekocht en na te gaan of dit evenement mogelijk wordt uitgesteld, afgelast of anderszins wordt gewijzigd (hierna gezamenlijk aan te duiden als: “Gewijzigd” of “Wijziging”). New Futuristic Minds Lokaal zal zich inspannen informatie te verstrekken over Wijziging van evenementen, maar New Futuristic Minds Lokaal is hiertoe niet verplicht.

Aansprakelijkheid: New Futuristic Minds is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken dan wel de Platformdienst te beëindigen zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens New Futuristic Minds Lokaal ontstaat. In geval van annulering van een evenement door New Futuristic Minds heeft de Gebruiker recht op vergoeding en zal de verkoopprijs van de e-ticket binnen 14 dagen worden teruggestort op dezelfde IBAN nummer die gebruikt is bij de aankoop van de e-ticket.

Als New Futuristic Minds Lokaal vermoedt dat je niet voldoet aan de Ticketovereenkomst, dan kan New Futuristic Minds Lokaal je de toegang tot het Platform en de Platform Dienst met onmiddellijke ingang (blijvend) ontzeggen. In het geval van misbruik, behouden wij het recht om jouw (relevante) data en informatie in onze archieven op te slaan voor toekomstige referentie, totdat en nadat geschillen zijn opgelost. Dit betekent dat bij een overtreding van de Platformovereenkomst ons recht om jouw informatie op te slaan zwaarder weegt dan dataprotectieregels volgens welke je een verzoek tot informatieverwijdering mag indienen. We doen dit om misbruik in de toekomst te voorkomen.

Vrijgeven van informatie: New Futuristic Minds Lokaal heeft te allen tijde het recht om informatie openbaar te maken (i) om zichzelf te verdedigen in rechtszaken, (ii) een gerechtelijk bevel te volgen, (iii) zich te houden aan alle wetten, voorschriften of verzoeken van de overheid, (iv) om de nationale veiligheid, defensie, de openbare veiligheid en de volksgezondheid te beschermen en (v) haar rechten te handhaven.