Platformovereenkomst en Ticketovereenkomst


ALGEMEEN

Hieronder lees je de overeenkomsten die bij het gebruik van de website newfuturisticminds.com gelden. Zoals je hieronder zult lezen, zijn dat in feite twee losse overeenkomsten. Ten eerste ga je een rechtstreekse gebruiksovereenkomst aan met het New Futuristic Minds platform. Alles wat met je account, je data en de techniek te maken heeft, staat in die overeenkomst vermeld. Die overeenkomst heet de “Platformovereenkomst“. Ten tweede ga je voor de aan- of verkoop van een ticket steeds een rechtstreekse, eenmalige overeenkomst aan met New Futuristic Minds (ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 53859278, afhankelijk van de locatie van het concert of evenement, hierna: “New Futuristic Minds Lokaal”). Die overeenkomst heet de “Ticketovereenkomst”. Op de Platformovereenkomst en de Ticketovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

PLATFORMOVEREENKOMST

Toepasselijkheid: Deze Platformovereenkomst is opgesteld door New Futuristic Minds ("New Futuristic Minds"), gevestigd op Meirseweg 10a, , 4881 DJ te Zundert en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 53859278. Als je gebruik maakt van het Platform ga je als “Gebruiker” een overeenkomst aan met New Futuristic Minds (de “Platformovereenkomst”). De artikelen onder het kopje “Ticketovereenkomst” zijn niet van toepassing op New Futuristic Minds. New Futuristic Minds behoudt zich het recht voor deze Platformovereenkomst te wijzigen. Door gebruik te maken van het Platform van New Futuristic Minds stem je in met de meest recente versie van deze Platformovereenkomst. Bij elke wijziging aan deze Platform overeenkomst, ben je verplicht om deze te accepteren wanneer je het Platform weer wilt gebruiken.

Platformdienst: New Futuristic Minds biedt via haar digitale online platform (het "Platform") een dienst aan waarmee je e-tickets voor evenementen (zoals concerten, feesten en festivals) kunt kopen en verkopen (de "Platformdienst").

Registratie: Je kunt van de Platformdienst gebruik maken door je te registreren met een email. Je dient hierbij alle persoonlijke gegevens naar waarheid in te vullen. Ieder individu mag maar 1 geregistreerd account hebben op het Platform.

Privacy: New Futuristic Minds beschermt je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en (vanaf mei 2018) de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). New Futuristic Minds verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens enkel om het gebruik van de Platformdienst mogelijk te maken en in dit verband met je te communiceren. Voor meer informatie: zie de Privacy Policy op onze website.

Persoonlijk gebruik: De Platformdienst van New Futuristic Minds is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Wij ontmoedigen handelaren of commerciële partijen op commerciële wijze gebruik of misbruik te maken van het Platform. Scripts, (deels) geautomatiseerde programma's of andere methoden om voorrang te krijgen op aankopen zijn niet toegestaan en kunnen leiden tot een (permanente) blokkade van de Gebruiker.

Aansprakelijkheid: New Futuristic Minds Lokaal is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van de Platformdienst of het Platform mocht lijden, zoals enig verlies dat Koper of Verkoper kan lijden als gevolg van enige vergoeding bij Wijziging van een evenement (zie ook ‘Wijziging van het evenement’), tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van New Futuristic Minds Lokaal. Hoewel New Futuristic Minds zoveel mogelijk maatregelen treft om ervoor te zorgen dat het Platform veilig en goed functioneert, kan New Futuristic Minds de juistheid van de Platformdienst of de inhoud van het Platform niet garanderen.New Futuristic Minds Lokaal is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (eventuele) onjuistheden met betrekking tot de Platformdienst, het Platform of het e-ticket. New Futuristic Minds Lokaal is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken dan wel de Platformdienst te beëindigen zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens New Futuristic Minds Lokaal ontstaat.

Betaaldienst: Betaaldiensten voor Gebruikers van on New Futuristic Minds worden (in sommige gevallen) geleverd door Multisafepay. Door akkoord te gaan met deze Platformovereenkomst of door verder te gaan als Gebruiker van New Futuristic Minds, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Multisafepay Serviceovereenkomst, deze voorwaarden mogen tussentijds gewijzigd worden. Als voorwaarde voor New Futuristic Minds om betalingsdienst Multisafepay mogelijk te maken, gaat u ermee akkoord New Futuristic Minds nauwkeurige en volledige informatie over u en uw bedrijf te verstrekken. Tevens machtigt u New Futuristic Minds om deze informatie en transactie-informatie te delen met betrekking tot uw gebruik van de betaaldienst die door Multisafepay worden aangeboden.

Misbruik: Als voorwaarde voor het gebruik van de Platformdienst, ga je ermee akkoord geen informatie, gegevens of inhoud via het Platform aan te bieden die inbreuk maken op enige wet- of regelgeving. Bovendien ga je ermee akkoord dat je:

  1. geen onjuiste verwantschap pretendeert met een persoon of entiteit;
  2. geen niet-openbare/beveiligde gebieden van het Platform betreedt;
  3. geen virussen, wormen, junk mail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook stuurt;
  4. niet de kwetsbaarheid van het Platform of een ander gerelateerd systeem of netwerk onderzoekt, scant of test, of in strijd handelt met enige beveiliging of authenticatie*; en
  5. geen script, (deels) geautomatiseerde programma's of andere methoden gebruikt om voorrang te krijgen op aankopen.

Wanneer New Futuristic Minds het vermoeden heeft dat Gebruiker niet in overeenstemming handelt met de Patformovereenkomst dan behoudt New Futuristic Minds zichzelf het recht voor om Gebruiker direct te weren van het Platform. In dit geval behouden wij ons daarnaast het recht om uw (relevante) persoonlijke informatie te bewaren. Dit betekent dat wanneer Gebruiker de regels in Platformovereenkomst overtreedt, onze rechten om uw persoonlijke informatie vast te houden zwaarder wegen dan de rechten die Gebruikers hebben om hun persoonlijke gegevens te verwijderen. Wij doen dit om misbruik in de toekomst tegen te gaan.

* wanneer je toch zwakheden ontdekt in onze beveiliging dan kun je dat rapporteren. Als New Futuristic Minds vermoedt dat je niet voldoet aan de Platformovereenkomst, dan kan New Futuristic Minds je de toegang tot het Platform en de Platformdienst met onmiddellijke ingang (blijvend) ontzeggen.Wanneer je de overeenkomst niet nakomt, behouden wij het recht om jouw (relevante) data en informatie in onze archieven op te slaan voor toekomstige referentie. Dit betekent dat bij een overtreding van de Platformovereenkomst ons recht om jouw informatie op te slaan zwaarder weegt dan dataprotectieregels volgens welke je een verzoek tot informatieverwijdering mag indienen. We doen dit om misbruik in de toekomst te voorkomen.

Vrijgeven van informatie: New Futuristic Minds heeft te allen tijde het recht om informatie openbaar te maken (i) om zichzelf te verdedigen in rechtszaken, (ii) een gerechtelijk bevel te volgen, (iii) zich te houden aan alle wetten, voorschriften of verzoeken van de overheid, (iv) om de nationale veiligheid, defensie, de openbare veiligheid en de volksgezondheid te beschermen en (v) haar rechten te handhaven.

Klachtenregeling: Als je een klacht hebt over het Platform of de Platformdienst, dan hoort New Futuristic Minds dat graag. Stuur je klacht (zo volledig mogelijk omschreven) naar info@newfuturisticminds.com. Ook kan je op alle pagina's je klacht via de rode knop rechts in beeld doorgeven.

TICKETOVEREENKOMST

Ticketovereenkomst: Als je op het Platform een e-ticket te koop aanbiedt of van een ander koopt ontstaat er een overeenkomst tussen jou (als Gebruiker) en New Futuristic Minds Lokaal. De specifieke rechtspersoon waarmee je deze Ticketovereenkomst aangaat, is afhankelijk van de plaats waar het evenement van het betreffende e-ticket gehouden wordt. New Futuristic Minds Lokaal behoudt zich het recht voor deze Ticketovereenkomst te wijzigen. Als je een (nieuw) e-ticket te koop aanbiedt of koopt, ben je verplicht in te stemmen met de meest recente versie van deze Ticketovereenkomst.

Overeenkomst van koop: Tussen de “Verkoper” en de “Koper” van een ticket ontstaat onderling een overeenkomst van koop.

Verkopen van e-tickets

Uploaden van e-tickets: Je kunt als Verkoper een e-ticket te koop aanbieden op het Platform door een bestand van het e-ticket te uploaden. Het bestand moet de originele digitale versie zijn die verstrekt is door de ticketprovider. Verkoper moet gerechtigd zijn het e-ticket te verkopen. Gescande e-tickets, foto's van e-tickets of aangepaste bestanden zijn niet toegestaan. Verkoper kan, zolang zijn aanbod niet is aanvaard, zijn aanbod tot verkoop van het geüploade e-ticket te allen tijde intrekken. Ter voorkoming van twijfel: zodra Koper het ticket reserveert in zijn winkelwagen, is Verkoper verplicht het e-ticket te verkopen. Wanneer Koper daadwerkelijk het e-ticket koopt, komt er een finale overeenkomst tot stand met de desbetreffende koper en is de Verkoper verplicht het e-ticket aan Koper te verkopen.

Omschrijving e-ticket: Verkoper vult de gegevens over het e-ticket zo volledig mogelijk en naar waarheid in. Die gegevens omvatten in elk geval de naam van het evenement, de prijs en het persoonlijke bankrekeningnummer van Verkoper. Daarnaast dient Verkoper van normaal afwijkende toegangsrechten (bijv. early entrance, late entrance, kinder tickets, CJP pas, etc.) in de omschrijving te zetten. De bankrekening moet uit een van deze landen komen. Verkoper kiest de valuta voor de advertentie uit de ondersteunde valuta. Als het e-ticket bedoeld is voor een specifiek vak of stoel, moet de Verkoper het plaatsnummer duidelijk in het veld "omschrijving" vermelden of het veld “seating” (wanneer deze beschikbaar gesteld is). New Futuristic Minds Lokaal behoudt zich het recht voor om de informatie over een aangeboden e-ticket aan te passen aan de informatie die op het geüploade e-ticket staat vermeld.

Kosten en Prijs: Verkoper bepaalt zelf de verkoopprijs van ieder e-ticket dat hij op het Platform aanbiedt (de "Verkoopprijs"). Verkoper dient zich aan eventuele lokale wetgeving te houden. Verkoper is voor ieder e-ticket waarvoor een koopovereenkomst tot stand komt, een bedrag aan New Futuristic Minds Lokaal verschuldigd dat gelijk is aan 5% van de Verkoopprijs (incl. BTW) (“Servicekosten”). Voldoening van dit bedrag vindt plaats door middel van verrekening, Verkoper ontvangt dus 95% van de Verkoopprijs.

Als er een e-ticket wordt verkocht voor meer dan 120% van de oorspronkelijke ticketprijs (inclusief servicekosten), behoudt New Futuristic Minds Local het recht om de Verkoop terug te draaien of het bedrag boven de 120% van de oorspronkelijke ticketprijs (inclusief servicekosten) in rekening te brengen. New Futuristic Minds Local besluit wanneer dit het geval is en Koper kan hier geen rechten aan ontlenen. Wanneer de Verkoper al uitbetaald is, is Verkoper verplicht het bedrag boven de 120% van de oorspronkelijke ticketprijs (inclusief servicekosten) terug te betalen aan New Futuristic Minds Local in overeenstemming met de Terugbetalingsvoorwaarden.

BTW: De BTW over de e-tickets die Verkoper via het Platform verkoopt moet al betaald zijn over het originele e-ticket voordat Verkoper het e-ticket aanbiedt. New Futuristic Minds Lokaal rekent BTW over de transactiekosten voor de Koper en over de bemiddelingskosten voor de Verkoper.

Verkochte e-tickets: Verkoper ontvangt bij een voltooide verkoop een e-mail met een bevestiging, waarna het verkochte e-ticket automatisch van het Platform wordt verwijderd. Verkoper dient te controleren of het e-ticket als verkocht staat aangegeven op het Platform. Verkoper is verplicht alle duplicaten van het verkochte e-ticket te vernietigen.

Naleving van EU-wetgeving: New Futuristic Minds is volgens EU-wetgeving verplicht om ‘ken-uw-klant’-procedures toe te passen op Verkopers op het New Futuristic Minds Platform. Deze procedures worden door onze betaalproviders uitgevoerd en moeten aan strenge privacy policies voldoen.De betaalproviders vergelijken uw informatie met hun eigen en openbare databases om verdacht gedrag te signaleren. Het kan zijn dat je na deze controle gevraagd wordt om extra documenten ter identificatie te verschaffen. Deze documenten moeten kopieën van je officiële identificatiebewijs zijn en mogen niet aangepast (bijv. met watermerk) zijn. Het identificatiebewijs wordt na verificatie door de betaalprovider verwijderd.

Annulering verkoop: New Futuristic Minds Lokaal heeft belang bij een goede uitvoering van de koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper. De koopovereenkomst bevat dan ook een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van New Futuristic Minds Lokaal, dat New Futuristic Minds Lokaal in staat stelt naleving van de koopovereenkomst te vorderen, de koopovereenkomst te ontbinden of de koopovereenkomst te vernietigen indien Koper of Verkoper niet aan de voorwaarden van de Ticketovereenkomst heeft voldaan.

Minimumverkoopprijs: De minimale ticketprijs van tickets verkocht op het Platform bedraagt €10 per ticket (of het equivalent van €10 in een andere valuta). .

Kopen van e-tickets

Wijzigingen van het evenement: Koper is verantwoordelijk zich te informeren over het evenement waarvoor een e-ticket is gekocht en na te gaan of dit evenement mogelijk wordt uitgesteld, afgelast of anderszins wordt gewijzigd (hierna gezamenlijk aan te duiden als: “Gewijzigd” of “Wijziging”). New Futuristic Minds Lokaal zal zich inspannen informatie te verstrekken over Wijziging van evenementen, maar New Futuristic Minds Lokaal is hiertoe niet verplicht.

New Futuristic Minds Lokaal is niet aansprakelijk voor schade die gebruikers van New Futuristic Minds (Kopers en Verkopers) lijden door Wijziging van evenementen.

Bij annulering van een evenement verstrekt de organisator van het evenement meestal een "Compensatie" aan de (rechts)persoon die de e-tickets voor dat evenement rechtstreeks van de organisator (de Verkoper) heeft gekocht.Het is de bedoeling dat deze Compensatie (eventueel met tussenkomst van de Verkoper) aan de Koper wordt uitbetaald. Deze is namelijk eigenaar geworden van het via het Platform gekochte e-ticket.**

Het kan gebeuren dat de Compensatie van de organisator verschilt van het bedrag dat de Koper heeft betaald voor het e-ticket op het Platform. New Futuristic Minds Lokaal is niet aansprakelijk voor dergelijke “Prijsverschillen”, niet richting Koper en niet richting Verkoper.

In sommige gevallen kan een ander beleid dan de hierboven beschreven processen gelden. Altijd is het uitgangspunt dat een Compensatie aan de Koper wordt uitbetaald, en dat New Futuristic Minds niet aansprakelijk is voor Prijsverschillen.

** Wanneer een evenement wordt uitgesteld naar een andere datum of een andere tijdstip en/of wordt verplaatst naar een andere locatie dan is Verkoper niet verplicht Compensatie te betalen aan Koper. In zulke gevallen, wanneer Koper niet langer gebruik wilt maken van het ticket kan Koper ervoor kiezen zijn ticket zelf op het platform te verkopen. New Futuristic Minds Lokaal is niet aansprakelijk voor enige schade als het gevolg van Prijsverschillen.

Aansprakelijkheid: New Futuristic Minds Lokaal is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van de Platformdienst of het Platform mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Hoewel New Futuristic Minds Lokaal zoveel mogelijk maatregelen treft om te zorgen voor een veilige koop van een e-ticket, kan zij de juistheid van de Platformdienst en de inhoud van het Platform niet altijd garanderen. De juistheid of geldigheid van een e-ticket kan zij slechts garanderen indien het een Secure Swap e-ticket betreft. New Futuristic Minds Lokaal is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (eventuele) onjuistheden met betrekking tot de Platformdienst, het Platform of het e-ticket. New Futuristic Minds Lokaal is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken dan wel de Platformdienst te beëindigen zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens New Futuristic Minds Lokaal ontstaat.

Misbruik: Je gaat ermee akkoord geen informatie, gegevens of inhoud via het Platform aan te bieden die inbreuk maken op enige wet- of regelgeving. Bovendien ga je ermee akkoord dat je:

  1. geen onjuiste verwantschap pretendeert met een persoon of entiteit;
  2. geen niet-openbare/beveiligde gebieden van het Platform betreedt;
  3. geen virussen, wormen, junk mail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook stuurt; en
  4. niet de kwetsbaarheid van het Platform of een ander gerelateerd systeem of netwerk onderzoekt, scant of test, of in strijd handelt met enige beveiliging of authenticatie.

Als New Futuristic Minds Lokaal vermoedt dat je niet voldoet aan de Ticketovereenkomst, dan kan New Futuristic Minds Lokaal je de toegang tot het Platform en de Platform Dienst met onmiddellijke ingang (blijvend) ontzeggen. In het geval van misbruik, behouden wij het recht om jouw (relevante) data en informatie in onze archieven op te slaan voor toekomstige referentie, totdat en nadat geschillen zijn opgelost. Dit betekent dat bij een overtreding van de Platformovereenkomst ons recht om jouw informatie op te slaan zwaarder weegt dan dataprotectieregels volgens welke je een verzoek tot informatieverwijdering mag indienen. We doen dit om misbruik in de toekomst te voorkomen.

Vrijgeven van informatie: New Futuristic Minds Lokaal heeft te allen tijde het recht om informatie openbaar te maken (i) om zichzelf te verdedigen in rechtszaken, (ii) een gerechtelijk bevel te volgen, (iii) zich te houden aan alle wetten, voorschriften of verzoeken van de overheid, (iv) om de nationale veiligheid, defensie, de openbare veiligheid en de volksgezondheid te beschermen en (v) haar rechten te handhaven.